Protokoll fra årsmøtet 15. mars 2023.

Protokoll fra årsmøtet 15. mars 2023.

Avskrift av protokoll fra årsmøtet i Skogbygda historielag “Oppi her” onsdag 15. mars 2023 på Skogbygda skole.

Tilstede: Gerd M. Husås, Gunnar Frigård, Svein Lindahl, Reidun S: Opsahl, Klaus Aasvangen, Bjørn Olstad, Peder Munkelien, og Elisabeth Maarud.

  1. Godkjenne innkallingen. Innkallingen til årsmøtet ble annonsert i Raumnes, på lagets hjemmeside og på Facebook-siden. Innkallingen ble godkjent.
  2. Valg av møteleder og referent. Gerd M. Husås ble valgt som møteleder og Elisabeth Maarud som referent.
  3. Velge to medlemmer som skal underskrive årsmøtets protokoll. Peder Munkelien og Reidar Vangen ble sammen med leder Gerd M. Husås valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.
  4.  Godkjenne årsmøtets saksliste. Sakslisten ble godkjent. Ingen nye saker var innkommet innen fristen.
  5. Behandle årsmeldingen fra 2022. Elisabeth Maarud leste årsmeldingen for 2022. Denne ble godkjent.
  6. Behandle revidert regnskap. Revidert regnskap ble gjennomgått post for post av kasserer Svein Lindahl. Regnskapet ble godkjent.
  7. Fastsette medlemskontingent. Årsmøtet vedtok å beholde medlemskontingenten uendret på kr 100 pr. enkeltmedlem.
  8. Eventuelt godkjenne neste års budsjett. Budsjett for 2023 er ikke utarbeidet.
  9. Behandle innkomne forslag. Sittende styre la fram forslag til revidering av vedtektene. Forslaget ble vedtatt, og er gjeldende fra 15.3.2023.
  10. Valg.                                                                                                                                                                                Valgkomiteen ved Bjørn Olstad la fram følgende innstilling til nytt styre for 2023: Leder Gerd M. Husås, gjenvalg 1 år. Nestleder Gunnar Frigaard, ikke på valg. Styremedlem/sekretær Elisabeth Maarud, ikke på valg. Styremedlem/kasserer Svein Lindahl, ikke på valg. Styremedlem Frank Sjølie, ny 2 år. Varamedlem Klaus Aasvangen, ikke på valg. Varamedlem Reidun S. Opsahl, gjenvalg 2 år. Revisor May Vidhøy, ikke på valg. Revisor Elisabeth Togstadhagen, gjenvalg 2 år. Valgkomite:  Bjørn Olstad, ikke på valg. Peder Munkelien, ikke på valg. Anbjørg Borgenholt, gjenvalg 2 år.  Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling. Det vises forøvrig til utdelt årsmelding, revidert regnskap og valgkomiteens innstilling.

Skogbygda 15.03.2023    Elisabeth Maarud, referent.

Undertegnet av Peder Munkelien(sign), Reidar Vangen(sign), Gerd M. Husås (sign).

Legg igjen en kommentar