Vedtekter for Skogbygda historielag.

Vedtekter for Skogbygda historielag.

VEDTEKTER FOR SKOGBYGDA HISTORIELAG – ”Oppi her”.

 Vedtekter for Skogbygda historielag vedtatt på konstituerende årsmøte 8. april 2010, revidert pr. 24.2.2011.
 1: FORMÅL
Skogbygda historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie, kulturminner/vern og tradisjoner og samle inn og ta vare på alt som har betydning for Skogbygdas historie og som kan fortelle om folks livsvilkår i bygda gjennom tidene. Laget har ingen andre økonomiske formål enn å dekke løpende drift. Stiftelsesdato er på konstituerende årsmøte på Fagerheim 8. april 2010. Lagets navn har undertittelen ”Oppi her”.

 • 2: VIRKSOMHET
Virksomheten begrenses geografisk til Skogbygda med naturlige grensetrakter.
For å oppfylle formålet kan laget alene eller i samarbeid med andre
– arrangere møter, historiekvelder, presentasjoner, kulturstier, turer og andre kulturhistoriske aktiviteter
– registrere og ta vare på gjenstander, malerier, fotografier, film, lydopptak, stedsnavn, ord og uttrykk, muntlige tradisjoner, musikk, husflid og annet av historisk interesse.
– utgi årsskrift, medlemsblad eller andre historiske skrifter
– registrere, merke og arbeide for vern av kulturminner av alle slag i Skogbygda
– delta i samfunnsdebatten når det gjelder naturvern og kulturminner, for eksempel som høringsinstans i relevante kommunale saker
 • 3: TILSLUTNING TIL ANDRE ORGANISASJONER
Etter vedtak på årsmøte kan laget slutte seg til foreninger som en finner det formålstjenlig å være medlem av.
 • 4: MEDLEMSKAP
Medlemmer er de som betaler den årlige kontingenten, og æresmedlemmer etter § 8.
Medlemskapskontingenten fastsettes på årsmøtet.
 • 5: ORGANISERING
– årsmøtet er lagets høyeste myndighet
– historielaget ledes av et styre med 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær/redaktør og ett styremedlem. Vervene skal ikke være lønnet.
– det kan etableres undergrupper for bestemte oppgaver og lederen av hver gruppe møter på styremøter etter behov.
– styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, inkl. varamedlemmer er til stede.
– styret sammenkalles av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Varamedlemmer skal få tilsendt sakspapirer, evnt møte fast.
– laget registreres med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.
 • 5.1: FRITTSTÅENDE GRUPPER
– styret skal legge forholdene til rette for grupper som ønsker å arbeide med bl.a. kulturminner, lag/foreningshistorie, krigsminner, nærings- og industrihistorie, veier og kart, gamle tradisjoner og historier.
 • 6: ÅRSMØTE
For å ha stemmerett på årsmøtet må gyldig medlemskap være betalt. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
– årsmøtet holdes innen utgangen av mars hvert år. Det skal kunngjøres minst 4 uker før årsmøtet i lokalpressen og eventuelt i andre media.
– saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret senest 14 dager før årsmøtet.
– årsmøtet skal:
 1. Velge møteleder og referent.
 2. Velge 2 medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll.
 3. Godkjenne årsmøtets saksliste.
 4. Godkjenne årsmelding for forrige år.
 5. Godkjenne revidert regnskap.
 6. Fastsette kontingent.
 7. Godkjenne neste års budsjett.
 8. Behandle innkomne forslag.
 9. Velge:
9.1. Leder (for 1 år)
9.2. Nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem for 2 år. Disse vervene bør ikke være på valg samtidig.
9.3. 2 varamedlemmer til styret i nummerert rekkefølge for 2 år.
9.4. 2 revisorer for 2 år av gangen, hvor en av dem er på valg hvert år, samt 1 varamedlem.
9.5. 1 medlem m/ varamedlem for 3 år til valgkomiteen, som består av 3 medlemmer, hvor det ene medlemmet med lengst funksjonstid er på valg hvert år.
 • 7: REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand. Regnskapet skal også synliggjøre aktivitetene i gruppene. På tilsvarende måte skal også framlegges budsjett for neste år.
 • 8: ÆRESMEDLEMMER
Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter forslag fra styret.
 • 9: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det, eller når flere enn 20 medlemmer krever det. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er nevnt i innkallingen. For innkalling gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.
 • 10: VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet.
 • 11: OPPLØSNING
Oppløsning av Skogbygda historielag kan skje når to (2) påfølgende ordinære årsmøter vedtar det med 2/3 flertall. En eventuell avvikling bør på forhånd være drøftet med Nes kommune og eventuell forening som laget er medlem av. Ved en oppløsning vedtar årsmøtet fordelingen av lagets verdier og dokumentasjon. Lagets økonomiske verdier tilfaller aktive barne- og ungdomsorganisasjoner med tilhørighet i Skogbygda.

Legg igjen en kommentar